REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLUM:

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez spółkę pod firmą SEMA-PRINT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp .k. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków, NIP 6782676587, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433025, reprezentowaną przez komplementariusza SEMA – PRINT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków, NIP 6783145490, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426240, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 51.000,00 zł. (opłacony w całości), numer telefonu do Biura Obsługi Klienta +48126421642, adres poczty elektronicznej sklep@blumsklep.com.pl w prowadzonym przez Spółkę sklepie internetowym BLUM znajdującym się pod adresem: http://blumsklep.com.pl/.

Sklep prowadzi sprzedaż produktów w następujących kategoriach: odzież i tekstylia, akcesoria piśmiennicze i papiernicze, kubki i filiżanki, gadżety, narzędzia, flagi, kalendarze.

Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: http://blumsklep.com.pl/.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a spółką pod firmą SEMA-PRINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp .k., zwaną dalej Sprzedającym. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym http://blumsklep.com.pl/ jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

Kontakt telefoniczny pod numerem: Biuro Obsługi Klienta +48126421642 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@blumsklep.com.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Osoba składająca zamówienie mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami netto/brutto.

Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

Koszt dostawy powyżej 2000 zł netto jest darmowy.

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.

Sprzedając zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.

Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania należności za towar od Kupującego. Czas wysyłki i transportu wydłużony zostać może zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

Płatności dokonać można poprzez:

- Przelew bankowy konto sklepu : 79 1750 1048 0000 0000 1275 6976

- Osobiście przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

- Za pomocą płatności elektronicznych

Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.

Gwarancja i reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).

Kupujący w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówionym towarem może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.

Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany Sprzedającego. Do reklamowanego produktu dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).

Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Polityka ochrony prywatności

Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.

Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie, danych osobowych Kupujących stronom trzecim.

Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)

Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.

Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.

Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 2019-11-01 do odwołania.

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres sklep@blumsklep.com.pl