ZWROT TOWARU

Kupujący w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówionym towarem może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym 

(w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.

WYMIANY TOWARU

Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową.

Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

NAPRAWA TOWARU

Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany Sprzedającego.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

Ponadto, reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).

Złóż reklamację